Altmışıncı Yılında Almanya Türk Toplumu

Almanya çapında tanınan başarılı  akademisyen Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan (Duisburg-Essen Üniversitesi) önemli bulgularıyla sempozyuma katkı sağlamıştır. Hacı-Halil Uslucan yanı sıra Almanya’dan Dr. Yaşar Aydın, Selin Aydınve Emine Kır sunum yapmışlardır. Yapılan bu sunumlar geçen hafta kitaplaştırılmış ve satışa çıkmıştır. 

Altmışıncı Yılında Almanya Türk Toplumu

 1961 yılında İşgücü Antlaşması ile Türkiye’den Almanya’ya gelen Türklerin tarihi geçen sene yapılan geniş katılımlı bilimsel bir sempozyum ile ele alınmıştı. Başta Türkiye ve Almanya’dan olmak üzere başka ülkelerden araştırmacıların da sunumlar yaptığı sempozyum Türklerin Almanya serüveninin farklı alanlarını göz önüne sunmuştur.

Almanya çapında tanınan başarılı  akademisyen Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan (Duisburg-Essen Üniversitesi) önemli bulgularıyla sempozyuma katkı sağlamıştır. Hacı-Halil Uslucan yanı sıra Almanya’dan Dr. Yaşar Aydın, Selin Aydınve Emine Kır sunum yapmışlardır. Yapılan bu sunumlar geçen hafta kitaplaştırılmış ve satışa çıkmıştır. 

Almanya‘daki Türklerin son altmış yıldaki tarihi, gerek toplumsal, gerek dilbilimsel gerekse siyasal konular bilimsel olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Türklerin tarihine ilgi duyanlar veya göç konularınıçalışanlar için önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB) daha önce başkanlığını yapmış olan Mehmet Köse ve Necati Anaz kitabın editörlüğünü yapmışlardır.

Kitap Hakkında

Türk dış göçü Almanya’ya göç üzerinden sembolleşmiştir. Almanya’nın dış göç tarihimizdeki sosyal, kültürel, ekono - mik ve siyasi yeri ile Türk göçmen nüfusunun yoğunluğu bu sembolleşmenin haklı zeminini oluşturur. Her ne kadar Almanya’ya göçün geçmişi Osmanlı Devleti dönemine kadar gitse de 1961 yılında nota teatisi yoluyla resmileşen işgücü göçü 1961’i milat yapar.


Bu nedenledir ki her 10 yılda gerek kamu gerekse akademi ve sivil kuruluşlar değişik etkinliklerle göçün on yıllık devre - lerini değerlendirmeye alır. Göç Araştırmaları Vakfı da bu çerçevede Göç’ün 60’ıncı yılında Almanya Türk toplumunu farklı yönleriyle ele alan 8-22 Ekim 2021 tarihleri arasında bir sempozyum düzenlemiştir. Bu sempozyumda çoğunluğu Türkiye ve Almanya’dan olmak üzere 16 sunum yapılmıştır. Bu sunumlardan 11 tanesi de bu kitabın bölümlerini oluştur - maktadır. Almanya Türk toplumunun oluşumu büyük oranda işgücü göçüyle şekillenmiştir.
İlk kuşak göçmenler ilk başlarda geçici olarak göç etmişler ancak süreç içinde kalıcı bir toplu - ma dönüşmüştür. 1970’li yıllarda hızlanan aile birleşimi ile genelde Avrupa, özelde ise Almanya Türk toplumunun temelleri atılmıştır.


İkinci kuşak büyük oranda ebeveynleri Türkiye’de doğmuş ve büyümüş kişilerden oluşmuş, üçüncü kuşak ise ağırlıklı anne veya babasından birisi Almanya doğumlu diğeri Türkiye doğumlu kişilerden oluşmuştur. Dördüncü kuşağın ise neredeyse tamamının Almanya doğumlu anne ve babadan olduğu söylenebilir. Altmışıncı yılda ele aldığımız Almanya Türk toplumunun yeni kuşağı işte eğitimi ve sosyalizasyonu Almanya’da gerçekleşen ailelerin çocuklarıdır.