Alman Basın Kanunu

Alman Basın Kanunu

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan basın özgürlüğü, haber alma, düşünceyi açıklama, eleştiri özgürlüğü ve bağımsızlığını da kapsar. Yayıncılar, editörler ve gazeteciler çalışmalarında kamuya karşı sorumluluklarının ve basının itibarını koruma yükümlülüklerinin bilincinde olmalıdırlar. Gazetecilik görevlerini adil, bildikleri, inandıkları en iyi şekilde, kişisel çıkarlar ve dış güdülerden etkilenmeden yerine getirirler. Gazetecilik ilkeleri basın meslek etiğini somutlaştırır. Bu ilkeler, anayasa ve yasalar çerçevesinde basının itibarını koruma, basın özgürlüğünü savunma görevini de içerir.

Editoryal verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler, gazetecilik ve editoryal amaçlarla kişisel verileri topladığı, işlediği veya kullandığı ölçüde basın için geçerlidir. Basın, araştırmadan düzenlemeye, yayına, belgelemeye ve verilerin arşivlenmesine kadar, insanların özel hayatlarına, mahremiyetlerine ve bilgi edinme haklarına saygı gösterir. Meslek etiği herkese basın hakkında şikayette bulunma hakkı tanır. Meslek etiği ihlal edildiğinde şikayetler haklı görülür. Bu önsöz etik standartların bir parçasıdır.

Madde 1 - Doğruluk ve insan onuruna saygı:

Gerçeğe saygı, insan onuruna saygı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi basının en önemli zorunluluklarıdır. Basında çalışan herkes bu temelde medyanın itibarını ve güvenilirliğini korur.

Madde 2 - Titizlik:

Araştırma, gazetecilik özeninin vazgeçilmez bir aracıdır. Sözcük, resim ve grafik olarak yayınlanması amaçlanan bilgiler, koşulların gerektirdiği özenle doğruluk açısından kontrol edilmeli ve gerçeğe uygun olarak yeniden üretilmelidir. Anlamı, düzenleme, başlık veya alt yazılarla çarpıtılmamalı veya tahrif edilmemelidir. Teyit edilmemiş haberler, söylentiler ve varsayımlar bu şekilde tanımlanmalıdır. Sembol fotoğraflar bu şekilde tanınabilir olmalı veya tanınabilir hale getirilmelidir.

Bölüm 3 - Düzeltme:

Özellikle kişisel nitelikte olan ve sonradan yanlış olduğu ortaya çıkan haber veya iddialar, bunları yayınlayan yayın organı tarafından derhal ve uygun bir şekilde düzeltilmelidir.

Bölüm 4 - Araştırmanın sınırları:

Kişisel veri, haber, bilgi materyali veya görüntü elde etmek için hiçbir haksız yöntem kullanılamaz.

Madde 5 - Mesleki gizlilik:

Basın mesleki gizliliği korumalı, ifade vermeyi reddetme hakkını kullanmalı ve muhbirleri açık rızaları olmadan ifşa etmemelidir. Kararlaştırılan gizlilik her zaman korunmalıdır.

Madde 6 - Faaliyetlerin ayrılması:

Gazeteciler ve yayıncılar basının güvenilirliğini tehlikeye atabilecek hiçbir faaliyette bulunamazlar.

Madde 7 - Reklam ve editoryal çalışmaların ayrılması:

Basının kamuya karşı sorumluluğu, yayınların üçüncü şahısların özel veya ticari çıkarlarından ya da gazetecilerin kişisel ekonomik çıkarlarından etkilenmemesini gerektirir. Yayıncılar ve editörler bu tür girişimleri reddeder ve editoryal metin ile reklam amaçlı yayınlar arasında net bir ayrım yapılmasını sağlar. Yayıncının kendi çıkarlarını ilgilendiren yayınlar söz konusu olduğunda, bu durum fark edilebilir olmalıdır.

Madde 8 - Kişisel haklar:

Basın, insanların özel yaşamlarına ve mahremiyetlerine saygı gösterir. Ancak, özel davranışlar kamu çıkarlarını etkiliyorsa, bireysel durumlarda basında tartışılabilir. Bunu yaparken, ilgili olmayanların kişisel haklarının bir yayınla ihlal edilip edilmediği kontrol edilmelidir. Basın, enformasyonun kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterir ve editoryal veri korumasını garanti eder.

Madde 9 - Onurun korunması:

Söz ve resimlerle uygunsuz tasvirlerde bulunarak insanların onurunu ihlal etmek gazetecilik etiğine aykırıdır.

Madde 10 - Din, ideoloji, gelenek:

Basın, dini, ideolojik veya ahlaki inançları kötülemekten kaçınmalıdır.

Madde 11 - Sansasyonel habercilik, çocukların korunması:

Basın, şiddet, vahşet ve acının uygunsuz biçimde sansasyonel tasvirlerinden kaçınır. Basın çocukları. korunmasına saygı göstermelidir.

Madde 12 - Ayrımcılık:

Hiç kimseye cinsiyet, engellilik sosyal statü, dini, etnik veya ulusal bir gruba mensubiyet nedeniyle ayrımcılık yapılamaz.

Madde 13 - Masumiyet karinesi:

Soruşturmalar, cezai kovuşturmalar ve diğer resmi işlemlerle ilgili haberlerde önyargıdan uzak olunmalıdır. Masumiyet karinesi ilkesi basın için de geçerlidir.

Madde 14 - Tıbbi habercilik:

Tıbbi konular söz konusu olduğunda, okuyucuda asılsız korkular veya umutlar uyandırabilecek uygunsuz bir şekilde sansasyonelleştirilmiş bir sunumdan kaçınılmalıdır. Erken aşamada olan araştırma sonuçları, tamamlanmış veya tamamlanmak üzere olanlar kamuya sunulmamalıdır.

Madde 15 - Faydalar:

Yayıncının ve editoryal personelin seçim özgürlüğünü engelleyebilecek her türlü menfaatin kabul edilmesi basının saygınlığı, bağımsızlığı ve misyonu ile bağdaşmaz. Haberlerin yayılması veya bastırılması için rüşvet kabul eden herkes onursuz ve mesleğine aykırı davranmış olur.

Madde 16 - Kınama cezalarının yayınlanması:

Alman Basın Konseyi tarafından verilen kınama cezalarının özellikle ilgili yayın organlarında veya telemedyada yayınlanması adil haberciliğe uygundur.

Güncel versiyon 3 Aralık 2008 tarihlidir.(GNS Press)